Przywództwo włączające – podręcznik dla trenerów

Podręcznik jest skierowany do trenerów, nauczycieli, edukatorów, instruktorów i facylitatorów, którzy chcą prowadzić warsztaty na temat przywództwa włączającego lub organizować je wewnętrznie w swoich organizacjach.

Przywództwo włączające jest podejściem przywódczym, które docenia różnorodność i  umożliwia zaangażowanie poprzez indywidualny wkład. Liderzy i liderki włączający(e) zachęcają innych do zaangażowania w procesy podejmowania decyzji i wspólnego kształtowania rzeczywistości. W procesie tym  nacisk kładziony jest na różne grupy i osoby. Celem jest stworzenie przestrzeni dla wszystkich osób i dla różnych grup.

Działania szkoleniowe w zakresie przywództwa włączającego wymagają określonego podejścia edukacyjnego i facylitacji włączającej. Oprócz przekazywania kluczowych podstaw teoretycznych przywództwa włączającego, uczestnicy powinni mieć możliwość doświadczenia i  internalizacji włączającego środowiska rozwoju i pracy. Trenerzy(ki) i nauczyciele(ki) powinni sami rozwijać się jako liderzy i liderki włączające i ćwiczyć to podejście przywódcze podczas swoich warsztatów.

Pobierz podręcznik

Wskazówki dla trenerów

Uwzględnij w programie swojego szkolenia test „Czy jesteś liderem(ką) włączającym(ą)?”.  Pozwala on osobom uczestniczącym doświadczyć wspólnego uczenia się przywództwa włączającego. Poproś uczestników o wypełnienie testu w ramach przygotowania do warsztatów.

18 pytań, obejmujących cztery obszary działania i rozwoju liderskiego, daje uczestnikom wgląd w teorię i prowadzi ich bezpośrednio do autorefleksji. To pomoże Ci wzmocnić odpowiednie nastawienie uczestników do wyzwań związanych z przywództwem włączającym i pozwoli im przeprowadzić wstępną autodiagnozę siebie w roli lidera(ki) włączającego(j).

Nawiąż do testu na warsztacie. Możesz to zrobić na różne sposoby:

  • Zaproponuj wypełnienie testu na samym początku warsztatów: zapytaj uczestników o ich wrażenia i doświadczenia. Pomoże Ci to szybko znaleźć wspólny język, zaangażować wszystkich uczestników i zachęcić do dyskusji.
  • W przypadku kilkudniowych warsztatów: poproś uczestników, aby ponownie wypełnili test pod koniec pierwszego dnia. Rozpocznij drugi dzień warsztatów od dyskusji na temat tego, czy ich wyniki różnią się między początkiem a końcem warsztatów.
  • Poproś uczestników o ponowne wypełnienie testu po wzięciu udziału w warsztacie i, jeśli to pomocne, powtarzanie go w regularnych odstępach czasu. Zarówno różne, jak i podobne wyniki będą wywoływały refleksje, wspierając proces uczenia się.

Test jest narzędziem, które może być również wykorzystane do sprawdzenia czy warsztat, który oferujesz, odpowiada potrzebom i oczekiwaniom osób zainteresowanych udziałem. Autodiagnoza daje dobre pierwsze wrażenie na temat tego, co czeka uczestników podczas Twojego warsztatu.